Biển biếc trôi xa,
Nay hiện rõ,
Anh hùng bản sắc.
Sáu trăm triệu,
Tay người nắm chặt,
Kiên trì nguyên tắc.
Trời sập xuống thì ta đỡ lấy,
Đời mà nghiêng đổ ta nâng dậy.
Thoáng tiếng gà gáy báo sáng nơi nơi,
Vầng dương đấy.

Mặt trời mọc,
Băng tan chảy;
Vàng nguyên chất,
Nung sẽ thấy.
Có hùng văn bốn quyển,
Chỉ đường dân vậy.
Chó dữ sủa Nghiêu kia thật bậy,
Trâu bùn thả biển tan ngay đó.
Đón gió đông cách mạng thổi cờ hồng,
Càn khôn đỏ.