Bên Trường Giang vút một non hùng
Vượt khỏi ngàn xanh kể mấy vòng
Mắt lạnh dòm khơi nhìn thế giới
Gió nồng phun nước tưới trời sông
Mây vần chín nhánh Hạc vàng nổi
Sóng xuống ba Ngô khói trắng xông
Chẳng biết cụ Đào đâu vắng tá
Nguồn Đào hợp với cấy cày không?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)