Núi này trấn Kinh Khẩu
Xa tới bể xanh bày
Trông vời nhìn thấy gì
Mênh mang sớm tối thay
Phù Tang vầng nhật mọc
Bồng đảo áng mây bay
Muôn dặm lẫn một sắc
Làm sao chia lưỡng nghi
Những mong cưỡi mây khói
Phiếu diểu tìm An Kỳ
Nhân thế thôi từ tạ
Từ nay ta biệt ly


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)