Cỏ cuối thu còn xanh như nửa
Năm trâu Ngô thả giữa bờ sông
Sóng vai đuôi quẫy bước cùng
Bỗng rồi phân tán con đông con đoài
Chúng vào đại những nơi hoang phế
Trên lưng thường đậu lẻ một chim
Đội mưa chiều, chúng kiếm tìm
Khói lam nhà chủ làm phương mà về

tửu tận tình do tại