Vắt vào rồi lại vắt ra,
Thúc như thúc tà, roi tựa mưa mau.
Máy còn lúc nghỉ, tra dầu,
Huống hồ da thịt thân trâu thế này.
Anh còn lợi điểm dăm ngày,
Không khéo hợp tác “lợi” ngay... bộ sừng!


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002