Mài sừng cho lắm cũng là trâu,
Ngẫm lại mà coi thật lớn đầu.
Trong bụng lam nham ba lá sách.
Ngoài cằm lém đém một chòm râu.
Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy,
Làm lễ bôi chuông nhớn nhác sầu,
Nghé ngọ già đời quen nghé ngọ,
Năm dây đàn gẩy biết chi đâu.


Nguồn:
1. Bảng lược đồ văn học Việt Nam (quyển thượng), Thanh Lãng, NXB Trình bày, Sài Gòn (không ghi năm xuất bản)
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007