Vào chuồng đánh trâu ra đồng,
Mũi trâu còn đó mà thừng chạy đâu?
Kẻng làm giục giã từ lâu,
Để ông cuống quít sờ đầu gãi tai.
Tìm trong rồi lại tìm ngoài,
Hoá ra trâu đói trâu nhai... mất thừng!


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002