Chi chi trong khám sắp ngang hàng,
Nghĩ lại thì ra các bợm làng.
Trong bụng trống trơn mang cổ giữa,
Trên đầu trọc lóc bịt khăn ngang.
Vào buồn gọi tổ châu đầu lạy,
Ra rạp rằng con nịt nách mang.
Dám hỏi hàm ân người lớp trước,
Hay là một lũ những quân hoang?


Nguồn:
1. Bảng lược đồ văn học Việt Nam (quyển thượng), Thanh Lãng, NXB Trình bày, Sài Gòn (không ghi năm xuất bản)
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007