Sống thời bắt thỏ, thỏ kêu rêu,
Thác thả dòng sông xác nổi phều.
Vằn vện sắc còn phơi lẩn dẩn,
Thốt tha danh hỡi, nổi lêu bêu.
Tới lui bịn rịn, bầy tôm tép,
Đưa đón lao xao, lũ quạ diều.
Một trận sóng dồi cùng gió dập,
Tan tành xương thịt biết bao nhiêu!


Nguồn:
1. Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB Văn học, 1984
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007