Chẳng phải vương công, chẳng phải hầu,
Học đòi đái kiếm lại mang râu.
Khoe khoang mắt đỏ trong dòng bích,
Chẳng biết mình va cứt lộn đầu.


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), Huỳnh Lý chủ biên, NXB Văn học, 1984