Tiếc cho con tôm rằn nấu với ngọn rau má
Tiếc cho con cá bống thệ đem nấu với ngọn lá cỏ hôi
Tiếc công ơn thầy với mẹ trau điểm phấn dồi
Em ra đi lấy chồng không đặng hai chữ cân đôi với chồng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004