Loài ở lộn bùn cũng mọc râu,
Ngo ngoe nỏ biết mốc gì đâu.
Cong lưng cứ ỷ tài đâm bắn,
Lố mắt khôn dò lạch cạn sâu.
Ngoài ủ xum xoe càn múa gọng,
Trong oi co quắp đít ngang đầu.
Giỡn rồng ta bảo đứng quen thói,
Một nhủi là xong, lọ tát câu.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007