Lá sương ngọn khói biếc màu xanh
Đùa xuân đưa đẩy mềm mại cành
Đa tình rồi cũng đa tiều tuỵ
Oán thu với ngọn gió tây nhanh

tửu tận tình do tại