Sông thu rì rào bóng nước
Ngấn lục vượt khỏi khói sương
Chia tay trước đền Đế Tử
Giá cô kêu tối vấn vương

tửu tận tình do tại