Xa nhau biết đâu dài ngắn
Nhớ nhau nào đoán sâu nông
Tối tối năm canh thiếp mộng
Lòng chàng ngàn núi vạn sông

tửu tận tình do tại