Cách biệt lâu nhớ về con gái
Không có ai nhờ đến hỏi thăm
Khó gặp nhau vì nơi đất khách
Nên cuối cùng phải viết vài dòng
Ngày hàn thực quê người thương cảm
Vì quá buồn tóc rụng lưa thưa
Thành Giới Căn đường xưa còn đấy
Không thể về làm thơ gửi về

tửu tận tình do tại