Đường lữ du ngang qua Sằn Dã
Thôn cô liêu chiều tối xuống dần
Ruộng bỏ hoang trắng màu nước mặn
Nhà nhỏ chìm trong đám bùn vàng
Chim sẻ đói kêu vang đáp xuống
Gà lạnh run co cẳng gù than
Cảnh tiêu điều dân cư ít ỏi
Lê thứ ôi thương xót vô vàn

tửu tận tình do tại