Núi Mân bảy nghìn dặm
Khói lửa mười hai thu
Biết đâu trong gương sáng
Có lẽ tuyết đầy đầu

tửu tận tình do tại