Khắp phương trời nhà nhà tắt lửa
Toàn mặt đất không cửa khói lơi
Lửa đâu khiến được lòng người
Tuân hành tục lệ, nơi nơi vui hoà?

tửu tận tình do tại