Năm tháng qua tàn dần nhan sắc
Mỗi thu về tóc bạc hơn vôi
Sáng nay mở kiếng ra soi
Ngắm mình ngỡ thấy hình người xa lâu

tửu tận tình do tại