Đường liễu ao lăng lạc bước mê
Hoa sen và lá lẫn bên người
Thuyền đậu bờ hoang nồng hoa cỏ
Nước ôm cát lạnh muốn lên đê

tửu tận tình do tại