Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/08/2014 07:00 bởi tôn tiền tử
Lý Trường Hà 李長霞 tự Đức Tiêu 德霄, người huyện Dịch, vợ chư sinh Kha Hành 柯蘅 ở Giao Châu (Thanh Đảo, Sơn Đông). Tác phẩm có "Kỹ trai thi tập" 錡齋詩集.