Người xưa viết ra từ "liên tử"
Phải dụng tâm hiểu tứ cao thâm
Đừng vì vị đắng sen tâm
Mà đem vứt bỏ sai lầm đài hoa

tửu tận tình do tại