Ngoài hiên khói phủ sen xanh phớt
Trước gió, trong ao, hoa thoảng hương
Cảm ơn thợ giặt không đành bẻ
Trong mưa thành lọng giúp uyên ương


Nguồn: Thơ thiền Đường Tống, Đỗ Tùng Bách, NXB Đồng Nai, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)