Nước không chân sao rằng nước đứng,
Cá không giò sao gọi cá leo.
Anh mà đáp trúng, em thả chèo đợi anh.
- Ghe không tay, sao kêu ghe vạch,
Bánh không cẳng, sao gọi bánh bò.
Anh đã đáp trúng nói ngay giờ em nghe.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004