Đố anh chi đứng, chi quỳ?
Chi đi, chi chạy, chi thì ở hang?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001