Em đố anh chim chi không lông không cánh
Còn như cây chi không nhánh không ngành
Trai nam nhơn đối đặng, gái nữ danh kết nguyền
- Chim (chiêm) bao không lông không cánh
Cây viết không nhánh không ngành
Trai nam thì đối đặng, gái lành liệu sao?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001