Đố ai biết rết mấy chân,
Cầu Ô mấy nhịp, chợ Đồng Xuân mấy người?
- Em ơi rết ba mươi sáu chân,
Cầu Ô ba mươi sáu nhịp, chợ Đồng Xuân ba mươi sáu người.


Khảo dị:
Đố anh con rết mấy chân,
Núi Đầu Mâu mấy thước, chợ Hôm mấy người?
Đố bay con rết mấy chân,
Cầu Ô mấy nhịp chợ Dinh mấy người?
Chợ Dinh bán áo con trai,
Chợ trong bán chỉ
, chợ ngoài bán kim.
Đố anh con rết mấy chân,
Cầu Ô mấy nhịp chợ Dinh mấy người?
Mấy người bán áo con trai,
Chợ trong bán chỉ
, chợ ngoài bán kim.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001