Lý Dĩnh 李郢 tự Sở Vọng 楚望, người Trường An, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung thứ 10 (857), làm quan tới Thị ngự sử.