Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Bùi Độ (2)

Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2007 23:03

裴晉公

四朝憂國鬢如絲,
龍馬精神海鶴姿。
天上玉書傳詔夜,
陣前金甲受降時。
曾經庾亮三秋月,
下盡羊曇兩路碁。
惆悵舊堂扃綠野,
夕陽無限鳥飛遲。

 

Bùi Tấn Công

Tứ triều ưu quốc mấn như ti,
Long mã tinh thần hải hạc tư.
Thiên thượng ngọc thư truyền chiếu dạ,
Trận tiền kim giáp thụ hàng thì.
Tằng kinh Dữu Lượng tam thu nguyệt,
Hạ tận Dương Đàm lưỡng lộ kỳ.
Trù trướng cựu đường quynh Lục Dã,
Tịch dương vô hạn điểu phi trì.

 

Dịch nghĩa

Bốn triều lo việc nước, tóc bạc như tơ
Tinh thần như long mã, cốt cách như hạc biển
Đêm truyền chiếu ngọc, thư phong chức của hoàng thượng
Lúc thu phục hàng quân, giáp vàng ngoài trận
Còn hơn cả Dữu Lượng ba năm (lo việc nước)
Hơn hẳn Dương Đàm hai nước cờ
Ngao ngán thay Lục Dã xưa nay đã đóng kín
Bóng chiều vô hạn, chim chầm chậm bay về


Bùi Tấn Công tức Bùi Độ, là tể tướng và được phong quốc công dưới triều Đường Hiến Tông, nhờ có công dẹp giặc làm phản ở vùng Hoài Tây. Ông thọ 80 tuổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Việc nước bốn triều tóc bạc phau
Tinh thần, cốt cách mới bền lâu
Trên truyền chiếu ngọc vua ban chức
Trận ánh giáp vàng giặc cúi đầu
Dữu Lượng phải thua ba tuổi sức
Dương Đàm cũng chịu mấy mưu sâu
Bóng chiều vô hạn chim tìm tổ
Lục Dã đìu hiu đóng đã lâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bốn triều lo nước, tóc như tơ
Long max oai hùng, hạc nhởn nhơ
Thư ngọc trên trời truyền chiều tối
Giáp vàng trước trận, nhận hàng xưa
Trải qua Dữu Lượng ba thu nguyệt
Hạ hết Dương Đàm hai nước cờ
Lục Dã buồn trông nhà đóng kín
Chim chiều về chậm nắng phai mờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bốn triều lo nước, tóc pha sương,
Rồng hạc phong tư khác vẻ thường.
Truyền chiếu ngọc thư đêm thượng giới,
Nhận hàng, kim giáp thủa sa trường.
Trăng ba thu tỏ theo ông Dữu,
Cờ mấy phen đi hạ họ Dương.
Lục Dã toà xưa im lìm đóng,
Dật dờ chim lượn nắng chiều vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bốn triều việc nước tóc tơ
Tinh thần rồng hạc cao thờ minh quân
Đêm nao nhận tước vua ban
Ngày nào kim giáp thu hàng bại quân
Lâu hơn Dữu Lượng ba năm
Cờ cao tính trước Dương Đàm hai chiêu
Nhà xưa Lục Dã xế chiều
Cửa im ỉm đóng, chim nhiều lượn bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời