01/12/2022 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bùi Tấn Công
裴晉公

Tác giả: Lý Dĩnh - 李郢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2007 23:03

 

Nguyên tác

四朝憂國鬢如絲,
龍馬精神海鶴姿。
天上玉書傳詔夜,
陣前金甲受降時。
曾經庾亮三秋月,
下盡羊曇兩路碁。
惆悵舊堂扃綠野,
夕陽無限鳥飛遲。

Phiên âm

Tứ triều ưu quốc mấn như ti,
Long mã tinh thần hải hạc tư.
Thiên thượng ngọc thư truyền chiếu dạ,
Trận tiền kim giáp thu hàng thì.
Tằng kinh Dữu Lượng tam thu nguyệt,
Hạ tận Dương Đàm nhị lộ kỳ.
Trù trướng cựu đường quynh Lục Dã,
Tịch dương vô hạn điểu quy trì.

Dịch nghĩa

Bốn triều lo việc nước, tóc bạc như tơ
Tinh thần như long mã, cốt cách như hạc biển
Đêm truyền chiếu ngọc, thư phong chức của hoàng thượng
Lúc thu phục hàng quân, giáp vàng ngoài trận
Còn hơn cả Dữu Lượng ba năm (lo việc nước)
Hơn hẳn Dương Đàm hai nước cờ
Ngao ngán thay Lục Dã xưa nay đã đóng kín
Bóng chiều vô hạn, chim chầm chậm bay về

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Việc nước bốn triều tóc bạc phau
Tinh thần, cốt cách mới bền lâu
Trên truyền chiếu ngọc vua ban chức
Trận ánh giáp vàng giặc cúi đầu
Dữu Lượng phải thua ba tuổi sức
Dương Đàm cũng chịu mấy mưu sâu
Bóng chiều vô hạn chim tìm tổ
Lục Dã đìu hiu đóng đã lâu
Bùi Tấn Công tức Bùi Độ, là tể tướng và được phong quốc công dưới triều Đường Hiến Tông, nhờ có công dẹp giặc làm phản ở vùng Hoài Tây. Ông thọ 80 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dĩnh » Bùi Tấn Công