Rêu trên đá, khói là mặt nước
Tiếng suối đâu róc rách cổng ngoài
Từ ngàn hốc núi chảy hoài
Còn đem hoa rụng tới nơi động này

tửu tận tình do tại