Tạm trú đêm thu Hư Bạch đường
Cây xanh, dế gáy cỏ bên tường
Gió sông thổi mãi không sao ngủ
Suốt trọn hăm lăm tiếng điểm chuông

tửu tận tình do tại