Lưu luyến xa ánh đèn sông núi
Tất cả đều sáng chói tuyệt vời
Ông Tạ giữ, ông Sơn mời
Mới hay đàn hát bên người ca nhi

tửu tận tình do tại