Trên ruộng nhỏ mưa phùn, hương mạ
Một dòng xuôi suối mát bên bờ
Nhớ hôm thuyền chống Đông Ngô
Cây rau liệu đắng thân đo nửa sào

tửu tận tình do tại