Xa khơi non nước cõi Giao Châu,
Thương kẻ năm tàn ruổi vó câu.
Bên biển Tạ Công ngời chất bạc,
Trên đài vua Việt thoáng nhìn trâu.
Lều tranh vượn hú trăng soi sáng,
Nhà đá cây già khói toả thu.
Ngảnh mặt Trường An nửa vạn dặm,
Gốc đồng bóng mát chớ yêm lưu.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.