Phía nam Châu Quế tiếp Châu Giao,
Lá liễu tàu cau rợp dịch lầu.
Sứ giả cầm thư ra tuyệt vực,
Thị lang ruổi ngựa ngắm thanh thu.
Rồng vàng năm mới kỷ nguyên Hán,
Trĩ trắng người xa lễ cống Châu.
Khai hoá văn thân làm chương phủ,
Bệ rồng Lục Giả trở về tâu.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.