Đại bàng bay tám phương lừng lẫy
Nhưng giữa trời cánh gẫy, than ôi
Chỉ còn phong cách để đời
Cây phù tang tới trút hơi cuối cùng
Đời sau ai có cảm thông
Trọng Ni đã khuất, lệ hồng ai rơi?

tửu tận tình do tại