15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
9 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2016 17:25 bởi hongha83
Lê Quang Định 黎光定 (1759-1813) tự Tri Chỉ 知止, hiệu Tấn Trai 晉齋, là nhà thơ triều Nguyễn. Ông sinh ở huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên (nay thuộc Thừa Thiên, tỉnh Thuận Hoá).

Tác phẩm:
- Đại Việt nhất thống dư điạ chí 大越一統輿地志 (Phụng mệnh vua Gia Long biên soạn)
- Hoa Nguyên thi thảo 華原詩草

 

Tuyển tập chung