Tiếng thanh la giục hừng đông,
Ngang sào bờ nước, đê lồng bóng tre.
Khói ban mai phủ dòng khe,
Mịt mờ cây núi mù che rậm rì.
Gọi đò đường tuyết người đi,
Quạ vừa rời tổ kêu chi mé ngàn.
Cửa bồng tỉnh mộng quan san,
Gọi pha trà, hứng ngâm tràn câu thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.