Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Chấm run đèn lạnh, lặng yên tứ bề.
Mộng du tử bóng mây về,
Gió cố nhân lay lắc đê trúc mềm.
Nhạn theo bãi, khói sóng êm,
Ải xa trời vút cánh chim hộc hồng.
Chưa đi được nửa đường, trông,
Hoa Nguyên tóc rối bòng bong lúc nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.