Động Quan Âm núi Gà vàng,
Mũi thuyền đầu bến vọng sang bảo toà.
Âu non rỡn nước quanh ta,
Song thiền tránh khói hạc già ghé nương.
Toà sen còn ngát xạ hương,
Giày không để dấu băng đường sông lau.
Chẳng hay người đẹp nơi đâu,
Đẹp màu áo trắng, biếc màu mày xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.