Mênh mông một dải Hưởng hồ,
Thấp cao núi dựng đôi bờ bình phong.
Kinh hồn chim tắm, khói xông,
Gió đưa nước cuốn gọi rồng ngủ say.
Lụa rèm phong sắc núi bày,
Áo xanh rêu rửa lộ ngay đá ngần.
Tiếng đàn thái cổ chừng ngân,
Gần đây không lối mong lần dấu xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.