Đêm mờ thuyền phủ sương mây,
Sao soi bóng nước nhạn quây bãi dài.
Buồn trông rặng liễu Tô Đài,
Cùng vua Ngô đã dưới hài quét hoa.

tửu tận tình do tại