Hoài tả danh đô
Trúc tây thắng địa
Cởi yên tạm nghỉ sơ trình
Gió xuân qua chục dặm
Đều rau lúa xanh xanh
Từ khi ngựa Hồ giày xéo rút
Trì hoang cây mọc
Ngán nói đao binh
Tới hoàng hôn
Rộn tiếng tù và
Đều ở không thành

Đỗ lang nhã hứng
Nếu bằng nay mà đến cũng kinh
Dù đậu khấu lời hay
Thanh lâu mộng đẹp
Khó tả thâm tình
Hai bốn nhịp cầu còn đó
Lòng sông sóng gợn nguyệt chênh chênh
Kia bên cầu Thược Dược
Năm năm vẫn nở vô tình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.