Nguyễn Văn Đào 阮文桃 (1888-?) hiệu Nghĩa Viên 義園, là một quan viên triều Nguyễn, người huyện Thạch Thất, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, cha là Nguyễn Văn Bân 阮文彬. Ông đỗ cử nhân khoá thi hương năm Duy Tân thứ 3 (1909) tại Hà Nam. Năm 1911, ông được tuyển làm lưu học sinh cử sang Pháp du học. Sau ông nhậm Bố chính tỉnh Hà Đông, rồi Tuần phủ Quảng An.