Nghìn năm văn vật cõi Thăng Long,
Miếu vẫn còn đây đạo vẫn sùng;
Lê, Mạc, Lý, Trần xây dựng cũ,
Nhan, Tăng, Tư, Mạnh phối thờ chung;
Mưa Âu lai láng trời nam bắc,
Vách Khổng trơ vơ đất Nhị, Nùng.
Nọ gác Khuê Văn bia tiến sĩ,
Hồn văn nhường có ở đây không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]