Dừng xe lại dạo chơi trong phố,
Xịch gặp người bạn cũ khi xưa;
Hơn bốn năm lại thấy mặt bây giờ,
Mà má phấn vẫn chưa chưa chi cả.
Ngọc địch nhất thanh tam ngũ dạ,
Tỳ bà sổ khúc tích kim duyên.
Ướm hỏi chơi thăm khách thuyền quyên,
Mối tình cũ nay đà quên hay vẫn nhớ.
Mừng được buổi xuân tiêu gặp gỡ,
Dãi thú vui từ thủa tương tri.
Trùng phúng hồ dễ mấy khi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]