Chúa xuân đưa khách dạo chùa Thầy,
Mừng khách năm xưa lại tới đây;
Hang Thánh biết đâu còn vết hoá,
Chợ Giời vẫn họp đến hôm nay;
Giang sơn chất gánh nâng càng nhẹ,
Phong nguyệt lưng hồ nhắp chửa say;
Ướm hỏi non xanh trông bạn cũ,
Rằng quen hay đã lạ nhau ngay.


Sài Sơn gọi nôm là chùa Thầy ở về phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Trên đỉnh núi có chỗ gọi là chợ Giời, lại có hang Thánh Hoá là chỗ đức thánh Từ Đạo Hạnh hoá thân.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]