Mưỡu:
Công danh nhẹ nhõm bước đầu,
Thảnh thơi cầm hạc vó câu lên đường.
Chen vai trong đám quan trường,
Đảo Sơn duyên trước, Vị Hoàng duyên sau.

Nói:
Ơn vua lộc nước,
Đường công danh nhẹ bước vinh thăng;
Vó ngựa câu đủng đỉnh đất Gôi Hoàng,
Cửa hoa huyện vẻ vang tân doãn tới.
Xuân huyên bóng cả cây chưa cỗi,
Hoè quế hương thơm sắc lại tươi.
Vẻ phong lưu rất mực tài trai,
Duyên hội ngộ dễ mấy ai đà được thế.
Chén đăng trình tiễn đưa vui vẻ,
Tình khứ lưu xiết kể nỗi xa nhau.
Còn nhiều gặp gỡ mai sau!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 128, tháng 4-1928